Tuesday, December 13, 2011

RAM disk

Posted by ຄົນອາລົມດີ 9:06 AM, under | No commentsRAMdiskເປັນສ່ວນໜຶງຂອງໜ່ວຍຄວາມຈຳພາຍໃນຄອມພິວເຕີ້( RAM ) ທີ່ຖືກປັບສະພາບໃຫ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນດິດ ໂດຍດີໄວສໄດເວີ້ພິເສດ ແລັມດິດ ເຮັດໜ້າທີ່ເຊັ່ນດຽວກັບດິດທົ່ວໄປເພືອເກັບແລະດຶງເອົມແຟ້ມມາໃຊ້ງານ ແຕ່ແລັມດິດເຮັດວຽກໄດ້ໄວກວ່າດິດມາດຕະຖານທົ່ວໄປເພາະວ່າເປັນອີເຫຼັກທໍນິກທັງໝົດແລະເຄື່ອນຍ້າຍບໍ່ໄດ້ ຂໍ້ເສຍທີ່ມີຢູ່ຄືສິງທີ່ເກັບຢູ່ທີ່ແລັມດິດຈະຫາຍໄປເມື່ອປິດເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ ດັງນັ້ນຈຶງຕ້ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນທັງໝົດລົງໃນດິດແທ້ກ່ອນ  ແລັມດິດມີປະໂຫຍດໃນການເກັບໂປຣແກຣມບາງໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ດິດຫຼາຍເພາະວ່າແລັມໄດຣເຮັດວຽກໄດ້ໄວກວ່າດິດປົກກະຕິ  ໝາຍຄວາມວ່າເຫຼືອແລັມໃຫ້ໂປຣແກຣໃຊ້ນັອຍລົງ  ແລັມດິດມີຊື່ເອີ້ນອີກແບບໜຶ່ງວ່າ virtual drive

0 ຄວາມຄິດເຫັນ:

Blog Archive

Blog Archive