Monday, December 5, 2011

keyboard buffer

Posted by ຄົນອາລົມດີ 2:01 PM, under | No comments


keyboard buffer ບັບເຟີ້ເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຈະຖືກປ້ອນຈາກ ຄີຍ໌ບອດ ເປັນເນື້ອ ທີ່ຂອງໜ່ວຍຄວາມຈໍາຊົ່ວຄາວ ຫາກກົດແປ້ນພິມໃວກວ່າຄອມພິມເຕີ້ຈະຕອບຮັບໄດ້ທັນ ບັບເຟີ້ຂອງແປ້ນພິມຈະສົ່ງປຸ່ມທີ່ເກັບໄວ້ດັ່ງກລ່າວໄປໃຫ້ຄອມພິວເຕີ້ ໃນໂປຮແກຮມເອື້ອປະໂຫຍດບາງໂປຮແກຮມກ່ອນຈະສົ່ງໄປສະແດງຜົນຂໍ້ຄວາມທີ່ພິມໄວ້

0 ຄວາມຄິດເຫັນ:

Blog Archive

Blog Archive