Monday, November 21, 2011

Adobe Photoshop

Posted by ຄົນອາລົມດີ 3:34 PM, under | 2 comments

ໂປຣແກຮມໂຟໂຕ້ຊັອບໂຕນີ້ບໍ່ຕ້ອງຕິດຕັ້ງພຽງແຕ່ແຕກຟາຍອອກມາກໍ່ໃຊ້ໄດ້ສະບາຍ  ຈົ່ງມີຄວາມສຸກ ກັບໂປຮແກຮມນີ້  ທີ່ເອົາມາແບ່ງປັນ ແລະໃຊ້ໄດ້ຕະລອດການ

ສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້

2 ຄວາມຄິດເຫັນ:

ຫາມາແປ່ງປັນກັນອີກເດດ້ທ່ານ

Blog Archive

Blog Archive