Thursday, July 14, 2011

font laos ຟ້ອນລາວ

Posted by ຄົນອາລົມດີ 7:40 PM, under | 3 comments

ສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້

3 ຄວາມຄິດເຫັນ:

ສະບາຍດີ ຢາກຮູ້ວ່າທີ່ຕັ້ງ ຂອງເຊໂນໄອທີ ຢູ່ບ່ອນໃດເດເນາະ

ກ່ອນອື່ນຕ້ອງຖາມກ່ອນວ່າທ່ານຢູໃສ ເຊໂນບໍ່
ທີ່ຕັ້ງ ຂອງເຊໂນໄອທີ ຢູ່ບ່ອນໃດເດ
ທີ່ຕັ້ງຂອງເວບເຊໂນໄອທີຢູ່ທຸກໆບ່ອນທີ່ມີເນັ

ແມ່ນແລ້ວຢູ່ເຊໂນ

Blog Archive

Blog Archive