Saturday, June 11, 2011

ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ

Posted by ຄົນອາລົມດີ 2:25 PM, under | No comments

ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ

ອີເມລ ພິມ PDF
       (ຄວນໃຊ້ Acrobat Reader ເພື່ອອ່ານບັນດາກົດໝາຍ)
    1. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການສຶກສາ
    2. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
    3. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການພັດທະນາ ແລະປົກປ້ອງແມ່ຍິງ
    4. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການອານາໄມ, ກັນພະຍາດ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ
    5. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ກຳມະບານລາວ
    6. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ກິລາ-ກາຍຍະກຳ
    7. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ)
    8. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ສັດນ້ຳລ ແລະສັດປ່າ
    8. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ສື່ມວນຊົນ
    9. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ
   10. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ມູນມໍລະດົກ ແລະພື້ນຖານການສືບທອດມູນມໍລະດົກ (ສະບັບປັບປຸງ)
   11. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ຢາເສບຕິດ
   12. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ວຽກງານທະບຽນຄອບຄົວ
   13. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ຫັດຖະກຳ
   14. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ)      15. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ       ແກ້ໄຂລ່າສຸດ ( ມື້ພະຫັດທີ່ 30 ກັນຍາ 2010 ເວລາ 15: 17 )
ຂອບໃຈທີ່ມາ ຈາກ   http://www.na.gov.la/index.php

0 ຄວາມຄິດເຫັນ:

Blog Archive

Blog Archive