Saturday, June 11, 2011

ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ

Posted by ຄົນອາລົມດີ 2:22 PM, under | No comments

ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ

ອີເມລ ພິມ PDF
       (ຄວນໃຊ້ Acrobat Reader ເພື່ອອ່ານບັນດາກົດໝາຍ)
    1. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ກະສິກຳ                     
    2. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການກວດສອບ
    3. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
    4. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການຂົນສົ່ງທາງບົກ
    5. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ
    6. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການຈໍລະຈອນທາງບົດ
    7. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ
    8. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ
    9. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການສົ່ງເສີມ ແລະຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
   10. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການທ່ອງທຽ່ວ
   11. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
   12. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການບັນຊີ
   13. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ
   14. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການໄປສະນີ
   15. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການປະກັນໄພ
   16. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການປິ່ນປົວ
   17. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສະຫະກິດ
   18. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການລ້ຽງສັດ ແລະການສັດຕະວະແພດ
   19. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ກຳມະສິດ    20. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ)
   21. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ)
   22. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ
   23. ກົດໝາຍ ສວ່ຍສາອາກອນ
   24. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ຊັບສິນຂອງລັດ
   25. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ
   26. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ທາງຫລວງ
   27. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ທີ່ດິນ
   28. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ
    29. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
   30. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ບໍ່ແຮ່ (ສະບັບປັບປຸງ)
   31. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ປ່າໄມ້
   32. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ນໍ້າ ແລະຊັບພະຍາກອນແຫລ່ງນໍ້າ
   33. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ຜັງເມືອງ
   34. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ພາສີ
   35. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ໄຟຟ້າ
   36. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ມາດຕະຖານ
   37. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ຢາ ແລະພະລິດຕະພັນການແພດ
   38. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ວິສະຫະກິດສະບັບປັບປຸງ
   39. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ອາຫານ
   40. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ
   41. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍອຸດສະຫະກຳປຸງແຕ່ງ                                    
     41. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້      42. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ      43. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ                       
Note: Documents in PDF format require Adobe Acrobat Reader
ແກ້ໄຂລ່າສຸດ ( ມື້ຈັນທີ່ 29 ພະຈິກ 2010 ເວລາ 16: 05 )
ຂອບໃຈທີ່ມາ ຈາກ   http://www.na.gov.la/index.php

0 ຄວາມຄິດເຫັນ:

Blog Archive

Blog Archive